top of page

Agnihotra Mantras

Shanti Sukta Yag 21 times

Bhajans

Bhargava Kavacham

Swamimay Sadguru Shree Mohan Guruji's final message

Maha Swami Yag

Vishwa Kalyan Yag

5AM Yag

Swamiyag Swahakar Only

Shree Yag

Sahasra Chandi Yag

Pancha Sukta Pavaman Yag

Rudra Yag

Ganapathi AtharvaShirsha -3 times

bottom of page